پرداخت انجام شد

{payment_gateway}

{transaction_id}

{payment_gateway_table}

{payment_table}

از تماس شما متشکریم! به زودی با شما تماس می گیریم.

در صورت موفقیت امیز بودن پرداخت تیم ما با شما تماس میگیرد

{payment_status_table}