تیزر تبلیغاتی زرشاد

تیزری با تبلیغ خط تولید اسپری زعفران می باشد که در شهرک شکوهیه قرار دارد این تیزر 45 ثانیه ای زمان دارد

مشتریشرکت زرشاد